LV
Uz sākumu

Latgales ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija

Parādīt katalogu Buļļi ZZZ Kuiļi PASŪTĪŠANA, PIEGĀDE Piena paraugu savākšana
 
     

Buļļi


Melnraibie
Sarkanās šķirnes
Agrīnā pārbaude
Gaļas šķirnes
Genofonds
Latvijas brūnie
Nenovērtētie
Buļļu fotogalerija

Buļļu elektroniskais katalogs
2020
2021
2022
2023

 

 

AKCIONĀRU SAPULCE 2023

Paziņojums par akciju sabiedrības “LATGALES CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS
APSĒKLOŠANAS STACIJA” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības “Latgales ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija”, reģistrācijas Nr. 40003019851, juridiskā adrese: Latgales iela 5, Viļāni, Rēzeknes novads, LV-4650 (turpmāk tekstā – Sabiedrība) informē, ka 2023. gada 28. aprīlī plkst. 11:00 Latgales ielā 5, Viļāni, Rēzeknes novads, LV-4650 notiks Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulce.

Sabiedrības kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 172 833.

Akcionāru sapulces darba kārtībā ir iekļauti šādi jautājumi:

1. Balsojums par to, ka 2022.gada pārskata pārbaudei nepieaicina revidentu.
2. Valdes un padomes ziņojums par 2022.gada pārskatu.
3. 2022.gada pārskata apstiprināšana.
4. 2022.gada zaudējumu segšanas kārtība.
5. Padomes vēlēšanas.
6. Sabiedrības akcionāru reģistrācijas pārapstiprināšana.

Saistībā ar sapulces darba kārtības 6.punktu, Sabiedrības valde informē par turpmāko.

Minētā darba kārtības jautājuma izskatīšanas rezultātā akcionāri tiks aicināti balsot un pieņemt lēmumu par Sabiedrības akcionāru reģistrācijas pārapstiprināšanas procesu, kura norise sastāv no šādiem posmiem:
1.posms: Padomes ziņojums par atteikšanos no akciju apliecībām un akciju dematerializēšanas procesu.

2.posms: Akcionāru balsojums attiecībā uz atteikšanos no akciju apliecībām un akciju dematerializēšanas procesu. Lēmuma projekts paredz:

1. noteikt pienākumu akcionāriem 3 mēnešu laikā pēc akcionāru sapulces norises dienas iesniegt Sabiedrībai to rīcībā esošās akciju apliecības un aktualizēt akcionāru reģistrā ierakstāmos datus attiecībā uz akcionāru (vārdu, uzvārdu, personas kodu; adresi, kurā tas sasniedzams; akcionāra elektroniskā pasta adresi, ja akcionārs to lūdzis izmantot sabiedrības saziņai ar viņu);

2. noteikt pienākumu valdei 10 dienu laikā pēc augstāk minētā (3 mēnešu) termiņa notecēšanas sagatavot [jaunu] Sabiedrības akcionāru reģistru, paredzot, ka akcijas, attiecībā uz kurām, Sabiedrībā nav iesniegta (atgriezta) akciju apliecība, ir pārgājušas Sabiedrībai sakarā ar to atmešanu;

3apstiprināt valdes izstrādāto rīcības plānu iepriekš minēto mērķu sasniegšanai;

4. noteikt valdei pienākumu līdz 2023.gada augustam sasaukt akcionāru sapulci, iesniedzot atskaiti par augstāk minēto pienākumu izpildi un veikt normatīvajos aktos paredzētos nepieciešamos grozījumus statūtos. 

3.posms: Akcionāru balsojums par  statūtu grozījumu [jaunās redakcijas] apstiprināšanu.

Informācija par piedalīšanos sapulcē attālināti.

Katrs akcionārs, kurš vēlas piedalīties sapulcē attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, līdz 2023.gada 25.aprīlim (3 dienas iepriekš) var nosūtīt Sabiedrības valdei uz e-pasta adresi: info@latgales-cmas.lv pieprasījumu, kurā iekļaujama informācija par to, ka akcionārs vēlas sapulcē piedalīties, izmantojot video tiešsaisti. Uz minēto e-pastu akcionārs saņems tiešsaistes saiti, caur kuru varēs piekļūt sapulcei sapulces norises dienā.

Lai piedalītos sapulcē attālināti – tiešsaistē, akcionāram nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu, kameru un mikrofonu. Reģistrējoties sapulcei, sapulces dienā akcionāram ir jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu.

Akcionāru reģistrēšanās gan klātienē, gan tiešsaistē sapulces dienā, 2023.gada 28.aprīlī no plkst.10:30 līdz 10:59 sapulces norises vietā vai saitē, kuru akcionārs saņems e-pasta adresē.

Piedalīties Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulcē var akcionāri, kuri ir ierakstīti akcionāru reģistrā 2023.gada 27.aprīlī līdz dienas beigām.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Akcionāriem, akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība. Papildus tam, akcionāru pārstāvjiem jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara. Pilnvarotajiem pārstāvjiem, kuri vēlas piedalīties sapulcē tiešsaistē, ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pilnvaru jānosūta uz Sabiedrības e-pasta adresi: info@latgales-cmas.lv līdz 2023.gada 25.aprīļa plkst. 20:00.

Ar sapulcē apspriežamo jautājumu lēmumu projektiem akcionāri var  iepazīties no 2023.gada 14.aprīļa darba dienās no plkst. 09:00 līdz plkst. 16:00 akciju sabiedrības birojā, iepriekš piesakoties pa tālr. 29451662  vai Sabiedrības mājaslapā www.latgales-cmas.lv.

Saziņai ar Sabiedrību lūdzu izmantot e-pasta adresi info@latgales-cmas.lv, pasta adresi: Latgales iela 5, Viļāni, Rēzeknes novads, LV-4650, tālruni 29451662.

Sabiedrības valde

← Atpakaļ